e-hvtd v2.0 (9175)

跌宕 điệt đãng
♦Hành vi phóng túng, không giữ phép tắc. § Cũng viết là điệt đãng .
♦Hình dung văn chương đè nén, cô đọng, đốn tỏa, ba chiết. § Cũng viết là điệt đãng , điệt thảng .