e-hvtd v2.0 (9175)

慌慌張張 hoảng hoảng trương trương
♦Vội vàng, hấp tấp, hoảng hốt. ◇Hồng Lâu Mộng : Tựu mỗi nhật lai nhất thảng, hoảng hoảng trương trương đích, dã một thú nhi , , (Đệ tứ thập bát hồi) Nhưng mỗi ngày đến một lần, vội vội vàng vàng, chẳng có thú vị gì.
♦☆Tương tự: đâu hồn thất phách , cấp cấp mang mang , thất hồn lạc phách .