e-hvtd v2.0 (9175)

叛亂 bạn loạn
♦Làm phản, gây rối loạn. ◇Vương Sĩ Chân : Nghịch tặc Ngô Tam Quế tương suất bạn loạn, quân dân cực kì đồ độc , (Trì bắc ngẫu đàm , Đàm cố nhị , Mông Cổ biểu ).