e-hvtd v2.0 (9175)

肺腑 phế phủ
♦Ngũ tạng lục phủ. ◇Bạch Cư Dị : Phế phủ đô vô cách, Hình hài lưỡng bất ki , (Đại thư thi nhất bách vận ).
♦Tấm lòng, đáy lòng. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Dong thiếp thân phế phủ chi ngôn (Đệ bát hồi) Xin cho con bày tỏ nỗi lòng.
♦Người thân tín. ◇Ngụy thư : Tịnh dĩ thân cựu phế phủ, quý trọng ư thì , (Chư Hạ Hầu Tào truyện ).