e-hvtd v2.0 (9175)

汗牛充棟 hãn ngưu sung đống
♦§ Xem sung đống hãn ngưu . ☆Tương tự: phượng mao lân giác .