e-hvtd v2.0 (9175)

池魚之殃 trì ngư chi ương
♦Điển cố trong Lã Thị Xuân Thu (Hiếu hạnh lãm , Tất kỉ ): Đời Tống, Tư Mã Hoàn có ngọc quý, sợ mất, nên ném ngọc xuống ao. Vua Cảnh Công sai người tát cạn nước ao tìm ngọc, làm chết cá trong ao. Có thuyết lại cho rằng thành nước Tống bị hỏa hoạn, người ta lấy nước trong ao chữa cháy, nên cá trong ao đều chết. Ý chỉ: không có tội, vì liên lụy mà gặp tai họa.
♦☆Tương tự: vô vọng chi tai .