e-hvtd v2.0 (9175)

陸梁 lục lương
♦Điệu bộ chồm nhảy. ◇Dương Hùng : Phi mông nhung nhi tẩu lục lương (Cam tuyền phú ) Bay tán loạn và chạy nhảy lung tung.
♦Ngang ngược, ngông cuồng. ◇Tam quốc chí : Trẫm dĩ quả đức, bất năng thức át khấu ngược, nãi lệnh Thục tặc lục lương biên thùy , , (Cao quý hương công mao truyện ) Trẫm vì kém đức, không biết ngăn chận quân cướp tàn ác, để cho giặc Thục ngang ngược biên thùy.
♦Hoành hành phóng túng.
♦Tên đất đời Tần, nay ở vào khoảng Quảng Đông, Quảng Tây.