e-hvtd v2.0 (9175)

赤繩繫足 xích thằng hệ túc
♦Tơ hồng buộc chân. Tương truyền Vi Cố đời Đường gặp nguyệt hạ lão nhân (ông lão dưới trăng). Ông lão đem dây đỏ buộc vào chân nam nữ, bảo họ sẽ nên vợ chồng. Đời sau, gọi nhân duyên tiền định là xích thằng hệ túc .
♦☆Tương tự: hồng thằng hệ túc , xích thằng oản túc .