e-hvtd v2.0 (9175)

齊眉 tề mi
♦Vợ chồng tương kính. Xem cử án tề mi .