e-hvtd v2.0 (9175)

踉踉蹌蹌 lượng lượng thương thương
♦Dáng đi chập choạng. ◇Thủy hử truyện : Vương Tứ tương biệt liễu hồi trang, nhất diện tẩu trước, bị san phong nhất xuy, tửu khước dũng thượng lai, lượng lượng thương thương, nhất bộ nhất điên , , , , , (Đệ nhị hồi) Vương Tứ từ biệt trở về trang viện, một mặt đi đường, bị gió núi thổi, hơi men bốc lên, chân đi chập choạng, mỗi bước một ngã. § Cũng viết là lượng lượng thương thương , thương thương lượng lượng .