e-hvtd v2.0 (9175)

祠祝 từ chúc
♦Ông từ, người lo việc hương hỏa trong đền miếu. § Cũng gọi là miếu chúc .