e-hvtd v2.0 (9175)

孟月 mạnh nguyệt
♦Tháng đầu tiên của một mùa, tức là các tháng giêng, tư, bảy và mười âm lịch.