e-hvtd v2.0 (9175)

孟母 mạnh mẫu
♦Mẹ của Mạnh Tử , họ Chưởng . Đã từng ba lần dọn nhà để khuyến khích con chuyên cần học tập. Hậu thế suy tôn là gương mẫu cho bậc mẹ hiền.