e-hvtd v2.0 (9175)

堅心 kiên tâm
♦Tâm chí vững vàng. ◇Mạnh Giao : Nhược thị hiệu chân nhân, Kiên tâm như thiết thạch , (Trạch hữu ).
♦Nhất tâm, một lòng. ◇Ngô Xương Linh : Ngã chỉ đãi kiên tâm chiêu nhĩ tố tân lang (Đông Pha mộng , Đệ tứ chiệp).