e-hvtd v2.0 (9175)

紅雨 hồng vũ
♦Tạp loạn phồn thịnh. ◇Ân Nghiêu Phiên : Âu tán bạch vân trầm viễn phố, Hoa phi hồng vũ tống tàn xuân , (Tương khẩu trở phong ) Chim âu phân tán, mây trắng chìm bến sông xa, Hoa bay loạn xạ tiễn xuân tàn. ☆Tương tự: tân phân .