e-hvtd v2.0 (9175)

客棧 khách sạn
♦☆Tương tự: lữ điếm , lữ quán , lữ xá , sạn phòng .