e-hvtd v2.0 (9175)

客堂 khách đường
♦Phòng khách. ◇Tam hiệp ngũ nghĩa : Thỉnh đáo khách đường đãi trà (Đệ lục thập bát hồi) Xin mời đến phòng khách đãi trà.