e-hvtd v2.0 (9175)

學力 học lực
♦Trình độ học tập nghiên cứu đã đạt được. ◇Phạm Thành Đại : Học lực căn thâm phương đế cố, Công danh thủy đáo tự cừ thành , (Tống Lưu Đường Khanh ) Tài học (như) rễ sâu núm chặt, Công danh (như) nước thành quả lớn.