e-hvtd v2.0 (9175)

喚醒 hoán tỉnh
♦Gọi cho tỉnh dậy. ◇Hồng Lâu Mộng : Bảo Thoa thính liễu, hựu thị khả thán, hựu thị khả tiếu, liên mang hoán tỉnh liễu tha , , , (Đệ tứ thập bát hồi) Bảo Thoa nghe vậy, thấy vừa đáng than vừa đáng cười, liền gọi cô ta cho tỉnh dậy.