e-hvtd v2.0 (9175)

孝敬 hiếu kính
♦Hiếu thuận tôn kính. ◎Như: hiếu kính nhị thân hiếu kính cha mẹ.
♦Kính dâng. ◇Hồng Lâu Mộng : Giá thị Phượng nha đầu hiếu kính lão thái thái đích, toán tha đích hiếu tâm kiền, bất uổng liễu lão thái thái tố nhật đông tha , , (Đệ tứ thập tam hồi) Đó là (bát canh) chị Phượng kính dâng cụ (lão thái thái) đấy, (chị ấy) thật là thành tâm hiếu thảo, không uổng công cụ ngày thường thương yêu chị.