e-hvtd v2.0 (9175)

銀鼠 ngân thử
♦Chuột bạch. Cũng chỉ da chuột bạch. ◇Trương Chứ : Bạch mã tử đà tửu, Thanh điêu ngân thử y , (Tống Trịnh giáo thụ ).