e-hvtd v2.0 (9175)

喜劇 hỉ kịch
♦Kịch khôi hài, kịch vui cười. ☆Tương tự: tiếu kịch . ★Tương phản: bi kịch .
♦Mượn chỉ sự tình làm cho người ta vui thích hoặc buồn cười. ◇Ba Kim : Chí ư ngã ni, ngã đảo yếu đồng tình thụ hại đích nhân. Giá bất thị hỉ kịch, giá thị bi kịch , . , (Tiểu phiến tử ).