e-hvtd v2.0 (9175)

不料 bất liệu
♦Không lường tính, không ước tính. ◇Chiến quốc sách : Phù dĩ nhược công cường, bất liệu địch nhi khinh chiến , (Sở sách nhất ) Dùng yếu mà đánh mạnh, không lượng sức quân địch mà khinh chiến.
♦Không ngờ trước, chẳng dè. ◎Như: bổn tưởng tiết ước, bất liệu đảo đa hoa liễu tiền , vốn định tiết kiệm, không ngờ lại tiêu tiền nhiều hơn.