e-hvtd v2.0 (9175)

印刷 ấn loát
♦Việc in, kĩ thuật in văn tự, đồ họa... thành bản. ◎Như: ấn loát phẩm giấy tờ sách báo đã in ra.