e-hvtd v2.0 (9175)

家室 gia thất
♦Vợ chồng. ◇Tào Tháo : Gia thất oán khoáng, bách tính lưu li , (Tồn tòng quân lại sĩ gia thất lệnh ).
♦Gia tộc.
♦Nhà cửa, phòng xá. ◇Hoài Nam Tử : Lệnh dân giai tri khứ nham huyệt, các hữu gia thất , (Tu vụ ) (Vua Thuấn) làm cho cho dân đều biết bỏ hang động, ai cũng có nhà cửa.