e-hvtd v2.0 (9175)

占據 chiếm cứ
♦Đoạt lấy, chiếm giữ lấy làm của mình. § Cũng viết là chiếm cứ . ☆Tương tự: chiếm lĩnh .