e-hvtd v2.0 (9175)

單一 đơn nhất
♦Chỉ có một loại. ☆Tương tự: đơn độc . ★Tương phản: tổng hợp . ◎Như: giá thị đơn nhất nguyên liệu chế thành đích, tuyệt bất hàm kì tha thành phần , .