e-hvtd v2.0 (9175)

大篆 đại triện
♦Một lối viết của chữ Hán có từ thời Chu Tuyên Vương . § Cũng gọi là trứu văn .