e-hvtd v2.0 (9175)

大靜脈 đại tĩnh mạch
♦Ống lớn dẫn máu đen từ các bộ phận thân thể về tim.