e-hvtd v2.0 (9175)

大臣 đại thần
♦Vị quan lớn trong triều.
♦Tên chức quan. ◎Như: Tổng quản đại thần , chưởng vệ đại thần .