e-hvtd v2.0 (9175)

大月 đại nguyệt
♦Tháng âm lịch đủ có 30 ngày hoặc tháng dương lịch có 31 ngày gọi là đại nguyệt .