e-hvtd v2.0 (9175)

博局 bác cục
♦Bàn cờ. ◇Tục tư trị thông giám : Kế Ân ác trọng binh, cửu lưu Thành Đô, chuyên dĩ yến ẩm vi vụ, mỗi xuất nhập, tiền hậu tấu âm nhạc, hựu lệnh kị binh trì bác cục, kì bình tự tùy , , , , , , (Tống Thái Tông Thuần Hóa ngũ niên ).
♦Sòng bạc, chỗ họp đánh cờ bạc. ◇Du Việt : Xướng lâu mãi tiếu, bác cục hô lư , (Xuân tại đường tùy bút , Quyển thập).