e-hvtd v2.0 (9175)

大用 đại dụng
♦Chi phí dùng cho việc trọng yếu, ban tứ ở triều đình. ◇Chu Lễ : Chưởng thụ cửu phú cửu cống cửu công chi hóa hối, lương binh lương khí, dĩ đãi bang chi đại dụng , , (Thiên quan , Nội phủ ).
♦Rất hữu dụng. ◇Diêm thiết luận : Nông, thiên hạ chi đại nghiệp dã, thiết khí, dân chi đại dụng dã , , , (Thủy hạn ).
♦Trọng dụng, giao phó nhiệm vụ quan trọng. ◇Tam quốc chí : Mã Tắc ngôn quá kì thật, bất khả đại dụng, quân kì sát chi , , (Mã Tắc truyện ).
♦Đặc chỉ bái tướng, phong làm tể tướng.