e-hvtd v2.0 (9175)

大盜 đại đạo
♦Kẻ trộm cướp.
♦Chỉ bọn cường đạo.
♦Chỉ người đoạt ngôi soán vị. ◇Hậu Hán Thư : Viêm chánh trung vi, đại đạo di quốc , (Quang Vũ đế kỉ tán ).