e-hvtd v2.0 (9175)

怠工 đãi công
♦Nhân công cố ý làm việc chậm đi, cho kém năng suất, để làm áp lực đòi hỏi tranh thủ quyền lợi. ★Tương phản: gia ban , cần tố .