e-hvtd v2.0 (9175)

多感 đa cảm
♦Dễ thương cảm, nhiều cảm xúc.
♦Đa tạ, rất cảm ơn. ◇Thủy hử truyện : Tự tòng thứ phối Giang Châu, kinh quá chi thì, đa cảm Triều đầu lĩnh tịnh chúng hào kiệt khổ khổ tương lưu , , (Đệ tứ thập nhất hồi) Từ khi bị đày ở Giang Châu, qua bao nhiêu lâu, rất cảm ơn được Triều đầu lĩnh và các hào kiệt đã cố nài giữ lại.