e-hvtd v2.0 (9175)

咬咬 giảo giảo
♦(Trạng thanh) Tiếng chim kêu.