e-hvtd v2.0 (9175)

咽喉 yết hầu
♦Cổ họng.
♦Chỗ đất hình thế hiểm yếu, trục giao thông quan trọng. ◇Tam quốc chí : Hán Trung tắc Ích Châu yết hầu, tồn vong chi ki hội, nhược vô Hán Trung tắc vô Thục hĩ , , (Quyển tứ thập nhất, Thục thư , Dương Hồng truyện ) Hán Trung là cổ họng của Ích Châu, là cơ hội còn mất, nếu không có Hán Trung tất không lấy được nước Thục vậy.