e-hvtd v2.0 (9175)

匽豬 yển trư
♦Chỗ nước dơ từ mái nhà chảy xuống, chỗ nước tù đọng lại, nước rãnh. § Cũng viết là yển trư , yển trư .