e-hvtd v2.0 (9175)

不才 bất tài
♦Không có tài năng.
♦Chỉ người không có tài năng.
♦Không thành tài.
♦Không vẻ vang, không danh giá. ◇Hồng Lâu Mộng : Như thử khán lai, đảo phạ tương lai nan miễn bất tài chi sự, linh nhân khả kinh khả úy , , (Đệ tam thập nhị hồi) Xem thế thì sau này e xảy việc không hay, làm cho người ta đáng ghê, đáng sợ.
♦Chẳng giỏi, ý nói mình kém cỏi (tiếng tự khiêm). ☆Tương tự: bỉ nhân , tại hạ . ◇Lão tàn du kí : Bất tài vãng thường kiến nhân độc Phật kinh, thập ma "sắc tức thị không, không tức thị sắc", giá chủng vô lí chi khẩu đầu thiền, thường giác đắc đầu hôn não muộn , ", ", , (Đệ thập hồi) Kẻ hèn này thường nghe người ta đọc kinh Phật, cái gì mà "sắc tức thị không, không tức thị sắc", thứ câu nói vô lí ấy ở cửa miệng nhà thiền, thường cảm thấy ù đầu khổ trí.