e-hvtd v2.0 (9175)

召集 triệu tập
♦Chiêu tập, tụ hợp. ◇Quách Mạt Nhược : Mỗi phùng tinh kì nhất triệu tập nhất thứ ngoại quốc tân văn kí giả, báo cáo quân sự hòa chánh trị thượng đích tình hình , (Hồng ba khúc , Đệ thập chương tam).