e-hvtd v2.0 (9175)

卑小 ti tiểu
♦Nhỏ thấp. ◇Sử Kí : Thiên tử kí lệnh thiết từ cụ, chí Đông Thái San, Đông Thái San ti tiểu, bất xứng kì thanh, nãi lệnh từ quan lễ chi, nhi bất phong thiện yên , , , , , (Hiếu Vũ bổn kỉ ).
♦Nhỏ nhen, vi tiện.
♦Vãn bối, người ít tuổi.