e-hvtd v2.0 (9175)

十惡 thập ác
♦Mười tội nặng do thân, khẩu, ý gây ra. Thân (thân thể) gây ra ba tội ác: 1. sát sanh: giết hại sanh vật; 2. du đạo: trộm cướp; 3. tà dâm: lấy vợ hay chồng người. Khẩu (miệng) gây ra bốn tội ác: 4. vọng ngữ: nói láo; 5. ỷ ngữ: nói nhơ nhớp, tục tĩu; 6. lưỡng thiệt: hai lưỡi, nói đâm thọc; 7. ác khẩu: nói điều ác độc. Ý (tư tưởng) gây ra ba tội ác: 8. tham: tham lam; 9. sân: giận hờn; 10. si: mê muội, tà kiến.
♦Mười tội nặng theo pháp luật Trung Quốc thời xưa: 1. mưu phản , 2. mưu đại nghịch , 3. mưu bạn , 4. ác nghịch , 5. bất đạo , 6. đại bất kính , 7. bất hiếu , 8. bất mục , 9. bất nghĩa , 10. nội loạn .