e-hvtd v2.0 (9175)

勝負 thắng phụ
♦Được thua. ☆Tương tự: thắng bại . ◇Tam quốc diễn nghĩa : Thì Trương Giác tặc chúng thập ngũ vạn, Thực binh ngũ vạn, tương cự ư Quảng Tông, vị kiến thắng phụ , , , (Đệ nhất hồi) Bấy giờ quân Trương Giác mười lăm vạn, quân (Lư) Thực năm vạn, đang chống nhau ở Quảng Tông, chưa rõ bên nào thua được.