e-hvtd v2.0 (9175)

參賛 tham tán
♦Dự phần vào việc bàn kế hoạch quân sự.
♦Tên chức quan thời nhà Thanh Trung Quốc: như tham tán đại thần , tham tán biện lí ngoại giao .