e-hvtd v2.0 (9175)

參事 tham sự
♦Dự phần vào công việc. ◇Tào Tháo : Dữ thần tham sự, tận tiết vị quốc , (Thỉnh truy tăng quách gia phong ấp biểu ) Cùng thần dự phần, hết lòng vì nước.
♦Chức quan.