e-hvtd v2.0 (9175)

參預 tham dự
♦Dự vào, tham gia.
♦☆Tương tự: gia nhập , sáp thủ , sáp túc , tham gia , tham dự .