e-hvtd v2.0 (9175)

參辦 tham biện
♦Hạch hỏi, trách phạt.