e-hvtd v2.0 (9175)

史筆 sử bút
♦Phương pháp chép sử, cứ theo việc mà biên chép, không sai sót gọi là sử bút .
♦Văn chép sử.