e-hvtd v2.0 (9175)

匪類 phỉ loại
♦Phường bất chánh, trộm cướp.
♦☆Tương tự: phỉ đồ , phỉ nhân .